Visie ISVW

De ISVW is een stichting met als doelstelling het bevorderen van filosofie in de samenleving. Sinds haar oprichting in 1916 wil de ISVW bijdragen aan de kwaliteit van het persoonlijk en maatschappelijk leven en ziet zichzelf als een centrum ter verdieping van levens- en wereldbeschouwing. De ISVW maakt haar doelstelling waar door filosofiecursussen en -opleidingen te organiseren en filosofische boeken te publiceren onder de vlag van ISVW Uitgevers. Daarnaast produceert de ISVW een podcast, een digitaal tijdschrift, online lezingen en werkt zij samen met anderen om filosofische evenementen te realiseren en publieksfilosofie te stimuleren. De belangrijkste samenwerkingspartner is de Vereniging Vrienden van de ISVW, eveneens opgericht in 1916. De Vrienden ondersteunen de ISVW met raad en daad.

De ISVW heeft geen winstoogmerk en ontvangt geen structurele subsidies. Om de ideële doelstelling waar te kunnen maken, fungeert de locatie van de ISVW tevens als conferentiehotel, onder de merknaam Landgoed ISVW. Op Landgoed ISVW vinden tevens de filosofiecursussen plaats.

In dit document verwoorden bestuur, directie en team van de ISVW wat zij belangrijk achten in het beleid dat zij voeren en de rol die de ISVW vervult, wat zij daarin willen behouden en wat zij willen versterken.

 

Wat we willen behouden:

 1. De ISVW vervult een centrale positie in filosofisch Nederland, door middel van een hoogwaardig netwerk aan samenwerkingspartners en doelgroepen. De ISVW vervult tevens een brugfunctie tussen academische filosofie en publieksfilosofie.
 2. De kernactiviteiten van de ISVW zijn (meerdaagse) filosofische cursussen en filosofische boeken. De ISVW is onderscheidend in de mate van verdieping, reflectie en ontmoeting die je niet kunt bereiken in een kort debat, artikel of lezing. Boeken en meerdaagse bijeenkomsten faciliteren bij uitstek deze verdieping.
 3. De cursussen en boeken van de ISVW hebben een hoge kwaliteit en voldoen aan duidelijk geformuleerde criteria, zoals urgentie, filosofische diepgang, kritische bevraging, toegankelijkheid en didactische of stilistische kwaliteit.
 4. De ISVW heeft een unieke sfeer waar filosofieliefhebbers zich thuis voelen. De continuïteit met haar historische en ideële achtergrond maakt dat iedereen die aan de ISVW verbonden is zich onderdeel voelt van een groter geheel.
 5. De ISVW onderscheidt zich door de uitmuntende kwaliteit van de horeca en de prachtige bosrijke locatie, die filosofie mogelijk maken in een retraite-achtige sfeer. Deze sfeer en locatie zorgen ervoor dat men de ruimte en tijd ervaart voor reflectie en ontmoeting.
 6. Het ideële karakter van de ISVW maakt dat de ISVW erkent wat op filosofische of maatschappelijke gronden niet gemist kan worden, en daar iets mee doet.
 7. Het aanbod aan filosofische activiteiten van de ISVW is rijk en divers. Dat betekent ook dat de ISVW de grenzen van de bestaande canon oprekt. Al sinds het begin worden vrouwelijke filosofen en niet-westerse tradities bij de ISVW goed vertegenwoordigd, waar dat niet vanzelfsprekend is in het bestaande filosofische landschap. ISVW vervult hierin een voortrekkersrol.
 8. Het conferentiehotel Landgoed ISVW staat ten dienste van de filosofie, beslissingen worden met dat op het oog genomen.

 

Wat we willen versterken:

 1. Zichtbaarheid vergroten. De ISVW kan nog beter zichtbaar zijn. Zowel interne zichtbaarheid bij bezoekers van het conferentiehotel, als externe zichtbaarheid, vooral die van de ideële identiteit, het verhaal en het filosofisch aanbod van de ISVW. De ISVW streeft ernaar haar communicatie in dezen te versterken.
 2. Doelgroepen verbreden. De ISVW bedient een aantal filosofie-geïnteresseerde doelgroepen uitstekend, maar constateert een duidelijke behoefte aan filosofie bij een doelgroep van professionals (werkende mensen op zoek naar verdieping, veelal in relatie tot hun loopbaan), die we beter zouden kunnen bedienen. Daarnaast vereist het toegankelijkheidsideaal van de ISVW dat ons aanbod aantrekkelijk is voor een brede en diverse doelgroep. Door de zichtbaarheid te vergroten willen we meer doelgroepen bereiken. Daarbij richten we ons specifiek op doelgroepen die aansluiten bij het karakter van de ISVW.
 3. De filosofische activiteiten van de ISVW zijn maatschappelijk relevant en urgent. Deze kwaliteit versterken blijft onze ambitie. Denk daarbij aan de bijdrage van de ISVW aan de impact van filosofie in de samenleving, de rol van de ISVW als brug tussen filosofische vragen in de publieke sfeer en academische filosofie, en indirect activisme door urgente thema’s te programmeren en een podium te bieden aan geëngageerde filosofische standpunten.
 4. De rol van de ISVW als spin in het web in het filosofielandschap versterken is een blijvende ambitie. De ISVW blijft werken aan haar netwerk van adequate samenwerkingspartners, waaronder universitaire afdelingen wijsbegeerte en maatschappelijke organisaties die een duidelijke toegevoegde waarde hebben in het licht van de ideële doelstelling van de ISVW.