Bildung bij de ISVW

ISVW

De ISVW is hét bildungsinstituut van Nederland.

Lees hier alles over het bildungsagoramodel, bildungsopleidingen voor docenten, bildungsconferenties, het advieswerk en de onderwijsboeken van de ISVW.


Erno Eskens over René Gude en het Agoramodel from ISVW on Vimeo.
Bildung bij ISVW uitgevers
Hij is nog verkrijgbaar: de Bildung scheurkalender 2019.

Deze scheurkalender bevat 365 inspirerende uitspraken over onderwijs. Stuk voor stuk zetten ze aan tot nadenken. De uitspraken worden toegelicht door 365 experts, afkomstig uit alle hoeken van het onderwijs; van basisschool tot universiteit en van onderwijsinstelling tot Tweede Kamer. Dagelijks treft u op de voorzijde een fraai citaat dat afkomstig is van een filosoof, pedagoog, leraar, politicus of van de auteur zelf. Op de achterzijde staat steeds een mini-essay dat aanzet tot denken en dat u inspireert om het ideaal van bildung handen en voeten te geven. Want onderwijs is meer dan kennisoverdracht alleen.

De kalender bevat bijdragen van leraren uit alle geledingen van het onderwijs (SO, PO, VO, MBO, HBO en WO), maar ook van teamleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers, coördinatoren, directeuren/rectoren, hoogleraren, lectoren, inspecteurs, beleidsmedewerkers, wetenschappers, leden van de Eerste en Tweede Kamer, leden onderwijsraden PO t/m WO, schoolbegeleiders, wethouders, uitgevers, onderzoekers, bestuurders, psychologen, pedagogen, filosofen, schrijvers, didactici en vele andere onderwijsexperts. Bestel of lees meer over onze kortingen bij grote afnames.
Bildungsopleidingen 

 

 
Boeken


Het agoramodel


René Gude

De wereld is complex, maar zit toch eenvoudiger in elkaar dan je denkt. We leven in privéhuizen, werken in private gebouwen, organiseren onszelf rond publieke gebouwen en besturen de samenleving vanuit politieke gebouwen. Om het leven in deze vier levenssferen goed te laten verlopen, trainen we ons in vier trainingsgebouwen. Als je je gemakkelijk wilt bewegen in het leven, dan doe je er dus goed aan de leidende beginselen van alle gebouwen te leren kennen. Steek het plein eens over, loop fysiek of mentaal een ander gebouw binnen en verdiep je aldus in de levens- en trainingssferen. Dat is de kortste weg naar persoonlijke ontwikkeling en een integere persoonlijkheid.
Denklicht


Don Kwast

Iedereen die kan leren lezen, schrijven en rekenen, kan ook leren denken. Toch wordt het vak filosofie lang niet op alle scholen in het voortgezet onderwijs gegeven. Daar waar het wel aangeboden wordt, is het meestal een keuzevak in de marge. Kritisch denken wordt terecht van groot belang geacht als vaardigheid voor de mens van de 21ste eeuw. Maar wat is kritisch denken en kan men dat leren zonder het vak filosofie? In dit boek staat Don Kwast stil bij de vraag wat de eigenlijke zin is van opvoeding en onderwijs. Hij toont aan dat het onderwijs zijn doelstellingen alleen kan realiseren door het vak filosofie in de vaste kern van het curriculum op te nemen.
Onderwijs van Onderen


5VWO Filosofie Berlage Lyceum

Hoe zal het onderwijs eruitzien in 2032? In het rapport 'Ons Onderwijs 2032' gaven deskundigen hun visie op het onderwijs van de toekomst. Helaas maakten zij hierbij onvoldoende gebruik van de kennis van leerlingen zelf, die toch deel uitmaken van dit onderwijssysteem. In Onderwijs van onderen zijn de leerlingen zelf aan het woord, en wel die uit 5 vwo van het Berlage Lyceum in Amsterdam. Ze gaan in op verschillende elementen uit het rapport en reageren met creatieve en praktische voorstellen en adviezen voor het onderwijs in 2032. Daarbij combineren ze hun eigen filosofielessen met hun ervaringen als leerling. Het onderwijs van de toekomst, volgens de leerlingen zelf.
Bildung speciaal


Gerard van Stralen (red.)

In Bildung speciaal vertellen leraren, schoolleiders, besturen en opleiders over het bildungsonderwijs aan leerlingen met een beperking. Het boek bevat veel voorbeelden van de creatieve en fantasierijke wijze waarop bildung vorm krijgt in het onderwijs voor leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag. Daarmee is het een inspirerend praktijkboek voor leraren die deze leerlingen begeleiden, en ook voor alle leraren, schoolleiders en schoolbesturen. En passant wordt duidelijk hoe het bildungsagoramodel ondersteunend kan zijn voor het verdiepen en verbreden van de eigen ontwikkeling als persoon en de ontwikkeling van de onderwijsorganisatie.
Extreem in de klas


Mark Leegsma

In menige schoolklas zijn de afgelopen jaren twee werelden ontstaan. Allochtone en autochtone leerlingen mijden elkaar, contacten beperken zich tot de eigen groep. Intussen oordelen de groepen steeds harder over elkaar. Het gevolg: botsingen in de klas die de leraar in goede banen moet zien te leiden. Dit boek reikt leraren, maar anderen evengoed, handvatten aan om met dergelijke extreme uitingen om te gaan. Meer dan 25 experts uit verschillende kennisinstituten en lerarenopleidingen delen hun ervaringen en hun visies. Zij bieden inzicht in polarisatie en radicalisering en geven raad over hoe je bekwaam kunt handelen om de klas, en uiteindelijk de samenleving, voorbij de verdeeldheid te krijgen.
Waar, goed en schoon onderwijs


Ruud Klarus & Fedor de Beer (red.)

Sapere aude! – Durf te denken! Het motto van de Verlichting en eeuwenlang een belangrijke onderlegger voor onderwijs en opvoeding. De afgelopen decennia is de oproep van Kant ondergesneeuwd geraakt in het onderwijs. In dit boek gaan dertien filosofen terug naar de kern van de zaak. Ze stellen drie fundamentele vragen: hoe werkt het onderwijs, wat mag de samenleving van het onderwijs verwachten, en waartoe moet het onderwijs dienen? Met bijdragen van: Gert Biesta, Kees Boele, Fedor de Beer, René ten Bos, Maarten Doorman, Joep Dohmen, Erno Eskens, Ruud Klarus, Maarten Meester, Wouter Pols, Miriam van Reijen, Humberto Schwab, Ed Weijers, Wouter Sanderse en Gerard van Stralen.
Advies over bildung in uw instelling


De ISVW adviseert scholengroepen, gemeenten en bibliotheken bij het opzetten van bildungsonderwijs en andere bildungsactiviteiten. We maken bij het opzetten van bildungsactiviteiten veel gebruik van het agoramodel waartoe wijlen denker des Vaderlands René Gude de aanzet gaf en dat verder is uitgewerkt door Erno Eskens, pedagogen van Hogeschool Utrecht, socioloog Gerard van Stralen en journalist Peter Henk Steenhuis. Over het agoramodel verscheen een gelijknamig boek bij ISVW uitgevers. Meer weten? Mail: info@isvw.nl.