Lerarenbeurs Filosoferen met kinderen en jongeren

De opleiding Filosoferen met kinderen en jongeren leidt op tot niveau 2 (‘professional’) kinderfilosoof, volgens de internationale standaardisering die het Centrum Kinderfilosofie Nederland hiervoor hanteert. Een niveau 2 kinderfilosoof kan zelfstandig met een groep kinderen of jongeren een echt filosofisch gesprek begeleiden en dit gesprek zo sturen dat het ook echt filosofisch blijft. Dit vergt bijzondere inzichten en vaardigheden die sterk verschillen van wat andere methodes voor groepsgesprek vereisen. Het belang van filosoferen voor kinderen en jongeren is niet te overschatten. De vaardigheden die een filosofisch gesprek vereist, en die kinderen en jongeren tijdens het filosoferen spelenderwijs oefenen, zijn van blijvende waarde: luisteren, kritische vragen stellen en ontvangen, een gedachte verwoorden en onderzoeken, interesse tonen in hoe een ander denkt en verschillende denkwijzen waarderen zijn enkele van deze vaardigheden. Filosoferen geeft kinderen en jongeren veerkracht en zelfvertrouwen, en het leert hen democratische vaardigheden waar de samenleving nood aan heeft.

Het is de stellige overtuiging van de Internationale School voor Wijsbegeerte dat alle kinderen en jongeren de gelegenheid zouden moeten krijgen om zich te oefenen in het filosoferen. Al meer dan tien jaar biedt de ISVW dan ook de opleiding Filosoferen met kinderen en jongeren (FMKJ). Een belangrijke doelgroep voor deze opleiding zijn dan ook docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Helaas is op dit moment geen studiebeurs vanuit overheidswege beschikbaar hiervoor. Daarom stelt de Vereniging Vrienden van de ISVW voor de leergang 2022-2023 studiebeurzen beschikbaar die de kosten van deelname aan de opleiding Filosoferen met kinderen en jongeren volledig vergoedt voor drie docenten die werkzaam zijn in PO of VO. Het doel van deze beurzen is om de opleiding Filosoferen met kinderen en jongeren toegankelijk te maken voor sterk gemotiveerde docenten die daar zelf niet de middelen voor hebben.

De voorwaarden zijn:
– De beurs is persoonsgebonden. De aanvrager is zelf voornemens deel te nemen aan de opleiding. Je kunt de beurs niet voor een ander aanvragen en ook kan een werkgever (de school) niet de beurs aanvragen voor een werknemer.
– De beurs is een voorwaardelijke gift. De aanvrager committeert zich aan voltooiing van de opleiding Filosoferen met kinderen en jongeren binnen de looptijd van de opleiding 2023-2024. Indien de aanvrager de opleiding tussentijds staakt, vervalt de beurs geheel en is de deelnemer gehouden aan de Algemene Voorwaarden, waaronder ook de annuleringsvoorwaarden vallen. Ziekte of overmacht vormen geen uitzondering hierop.
Het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, moet uiterlijk 1 augustus 2023 worden ingediend via [email protected] t.a.v. Marthe Kerkwijk, met vermelding van ‘aanvraag lerarenbeurs FMKJ’.
– De aanvrager heeft een aanstelling als docent in het primair of voortgezet onderwijs. Bevoegde en ervaren ZZP’ers kunnen ook een aanvraag indienen, maar worden verzocht sterke argumenten aan te leveren aangaande impact en haalbaarheid, zie hieronder.
– De beurs vergoedt de opleidingskosten inclusief lunches, diners, koffie/thee, een reader met teksten en certificering. De beurs vergoedt geen logies en ontbijt. Tegen bijbetaling is overnachting in hotel Landgoed ISVW mogelijk, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Reserveren is noodzakelijk. Verder vereist de opleiding de aanschaf van enkele boeken. Deze zijn voor eigen rekening. De beurs vergoedt ook geen reiskosten, kosten voor levensonderhoud of andere uitgaven die mogelijk voortvloeien uit het volgen van de opleiding.
– De beurs is alleen aan te vragen voor de gehele opleiding FMKJ (bestaande uit delen 1, 2 en 3), niet voor afzonderlijke delen.

Criteria voor toekenning
Omdat er drie beurzen te vergeven zijn, kan het voorkomen dat er meer aanvragen zijn dan toe te kennen beurzen. In dat geval let de selectiecommissie – bestaande uit de programmamanager van de ISVW en de docenten van de opleiding – op de volgende criteria:
Impact. Kan de deelnemer aantonen dat hij/zij na afronding van de opleiding daadwerkelijk met kinderen en/of jongeren zal filosoferen? Krijgt hij/zij van de werkgever de ruimte om dit in het curriculum op te nemen? Geldt dat voor langere tijd? Hoeveel tijd is er voor filosoferen en hoeveel kinderen of jongeren profiteren hiervan, jaarlijks?
Doelgroep. Om welke doelgroep gaat het? Waarom hebben deze kinderen en/of jongeren bij uitstek baat bij filosoferen?
Motivatie. Kan de aanvrager aannemelijk maken dat hij/zij bijzondere belangstelling heeft voor filosoferen? Kan de aanvrager verwoorden wat zijn/haar verwachtingen zijn van de opleiding en van filosofische gesprekken met de kinderen of jongeren op school?
Urgentie. Kan de aanvrager aannemelijk maken dat hij/zij de vaardigheden die de opleiding aanleert nog niet bezit, maar wel dringend gewenst zijn in zijn/haar werksituatie? Kan de aanvrager aannemelijk maken dat hij/zij deze opleiding niet kan volgen zonder financiële tegemoetkoming?
Haalbaarheid. Kan de aanvrager aannemelijk maken dat hij/zij over de benodigde houding en talenten beschikt die het voltooien van de opleiding vereist? Kan de aanvrager aannemelijk maken dat hij/zij de benodigde tijdsinvestering kan doen? Kan de aanvrager bijvoorbeeld oefengesprekken organiseren op de school waar hij/zij werkt? Steunt de werkgever de aanvrager hierbij?

Procedure
– Na het verstrijken van de indieningstermijn zal de selectiecommissie de aanvragen op bovenstaande criteria arrangeren en hieruit een shortlist van de best passende kandidaten selecteren.
– Indien hierbij nog vragen ontstaan, kan de selectiecommissie de aanvragers benaderen met een verzoek om aanvullende informatie. Dit kan telefonisch zijn, of een verzoek om documentatie.
– Wanneer de selectiecommissie voldoende informatie heeft, benadert zij drie kandidaten met een voorlopige toekenning.
– Deze drie kandidaten hebben twee weken de tijd om het aanbod te aanvaarden en hun inschrijving definitief te maken. Vanaf dat moment gaan de Algemene Voorwaarden gelden, alsook de voorwaarden voor ontvangst van de lerarenbeurs.
– De overige kandidaten ontvangen bericht dat zij niet in aanmerking zijn gekomen. Zij komen op een wachtlijst of kunnen, indien zij de opleiding op een andere manier kunnen financieren, zich alsnog inschrijven.

Tot slot
Filosofen zijn geen dogmatici; zij zijn ontvankelijk voor een goed argument. Indien je niet precies aan de voorwaarden voldoet, maar je hebt steekhoudende argumenten waarom je toch aan de doelstelling van deze lerarenbeurzen voldoet en je denkt dat deze subsidie van de Vrienden van de ISVW goed aan jou is besteed, dan nodigen we je toch uit om een aanvraag in te dienen. Je maakt allicht minder kans dan wanneer je aan alle voorwaarden zou voldoen, maar wie niet waagt, die niet wint.

Winkelwagen
Scroll naar boven