Vacature: algemeen bestuurslid Stichting ISVW

Het bestuur van Stichting ISVW wil haar bestuur uitbreiden met een extra filosoof. Onderstaand hiervoor de benodigde informatie.

Het bestuur van de ISVW
Het bestuur heeft als taak het samen met de directie bespreken en vaststellen van het beleid van de organisatie, de financiële vertaling daarvan in begroting en jaarrekening en het toezien dat de directie de organisatie conform de afspraken beheert. Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 5 leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. In de statuten is bepaald dat een ‘gezaghebbende filosoof’ bij voorkeur de voorzitter van het bestuur is. Eén lid van het bestuur wordt benoemd op bindende voordracht van de Vereniging Vrienden van ISVW. Het bestuur vergadert doorgaans 5 keer per jaar. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen 1 keer worden herbenoemd, zodat de maximale termijn 8 jaar bedraagt.

Profielkenmerken
Het nieuwe bestuurslid van de ISVW heeft bij voorkeur de volgende eigenschappen en vaardigheden:
• Ervaren filosoof (al enkele jaren werkzaam in de filosofie of als filosoof in een ander domein) met een warm hart en belangstelling voor en ervaring met publieksfilosofie.
• Bestuurlijke ervaring, kennis van governance-vraagstukken, visie op de rol van een bestuur in een organisatie zoals ISVW en het vermogen samen met de overige bestuursleden die rol vorm te geven.
• Basaal inzicht in het functioneren van een organisatie zoals het ISVW, zowel inhoudelijk als op financieel en zakelijk gebied en in de onderlinge relatie tussen die twee aspecten.
• Een kritische en onafhankelijke houding, die het mogelijk maakt om problemen te benoemen en aan te pakken.
• Verbindend vermogen, waardoor het bestuur als eenheid optreedt en de individuele bestuursleden hun bijdrage aan de organisatie kunnen leveren.
• In staat zijn op actieve en plezierige wijze deel te nemen aan de vergaderingen, helder te communiceren en de follow up van de besluiten te bewaken.

Het bestuur van de ISVW streeft naar een diverse samenstelling, wat betreft afkomst, leeftijd en M/V.

De procedure
De procedure voor het vervullen van de vacature heeft de volgende fasen:
• Publicatie van het profiel op de website van de ISVW, bekendmaking van de vacature en het profiel in het externe netwerk van de ISVW en van de bestuursleden. Verzoek aan geïnteresseerden voor de functie om hun belangstelling schriftelijk kenbaar te maken met toevoeging van een kort cv, uiterlijk 31 augustus 2017.
• De sollicitatiecommissie nodigt een of meer gegadigden uit voor een eerste gesprek met de sollicitatiecommissie en een tweede gesprek met de directie en doet naar aanleiding daarvan in overleg met de directie een voorstel aan het bestuur voor benoeming.
• Besluitvorming over benoeming in de bestuursvergadering van december 2017.

De sollicitatiecommissie bestaat uit 2 leden van het bestuur, waaronder de voorzitter. Als u belangstelling heeft voor deze functie, ontvangen wij graag vóór 31 augustus een korte motivatiebrief en een kort cv per email op het adres: chantal.orth@isvw.nl.

Wilt u verdere informatie over de functie, dan kunt u terecht bij een van de zittende bestuursleden.


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Bildung scheurkalender 2018


  Nu leverbaar. Met bijdragen van koning Willem Alexander, Ben Feringa, Jet Bussemaker e.a.

 • Laatste kans!

  okt 02

  START: Zin geven aan werk

  2 oktober om 09:30 tot 3 oktober om 16:00
  okt 07

  START: Masterclass Hannah Arendt – Denken

  7 oktober om 10:30 tot 8 oktober om 12:30
  okt 07

  Ethiek en politiek I: Aristoteles

  7 oktober om 10:30 tot 8 oktober om 12:30
  okt 08

  Stoïcijnse levenskunst

  8 oktober om 10:00 tot 17:00
  okt 09

  De kunst van het vragen stellen

  9 oktober om 10:30 tot 10 oktober om 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte