Hall of fame

Sinds 1916 hebben al vele bijzondere filosofen de ISVW vereerd met een bezoek. In deze Hall of Fame vindt u portretten van deze grootheden.


Martin Buber (1878-1965), een Duits denker van joodse afkomst, en was betrokken bij de oprichting van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Hij becommentarieerde onder meer het oprichtingsplan van de school dat door Frederik van Eeden en L.E.J. Brouwer en anderen was geschreven. Van 20 t/m 25 juli 1925 gaf Buber colleges aan de ISVW. Hij wandelde daarbij ook met zijn cursisten door het bos rondom de school. Dit weten we door een briefwisseling tussen Buber en Hans Trüb. In een van de brieven schrijft Buber: ‘I too think warmly about Amersfoort, as a young tree that one must trust’. Buber was vaste klant bij de ISVW; hij keerde in 1933, 1934 en 1947 terug om lezingen geven.


Rabindranath Tagore (1861-1941) was een Bengaalse dichter, filosoof, beeldend kunstenaar, schrijver van romans en toneelstukken en componist, wiens werk de Bengaalse literatuur en muziek vormde in de late 19e en vroege 20e eeuw. Hij was de eerste Aziatische Nobelprijs winnaar, toen hij in 1913 de Nobelprijs in Literatuur ontving.

Tagore werd geboren in Calcutta en schreef zijn eerste gedichten op zijn achtste. Toen hij zestien was, publiceerde hij poëzie onder het pseudoniem ‘Bhanushingho’ (Zon Leeuw) en hij schreef zijn eerste korte verhalen en toneelstukken in 1877. Onderwijs aan huis, leven in Shilaidaha en reizen maakten van Tagore ene non-conformist en pragmatist. Hij protesteerde hevig tegen de Britse Raj en steunde de Indiase Onafhankelijkheidsbeweging evenals Mahatma Gandhi. Zijn leven was tragisch – hij verloor zijn gehele familie en zag tot zijn verdriet Bengalen instorten maar zijn levenswerk overleefde in de vorm van zijn poëzie en het instituut dat hij stichtte: de Visva-Bharati Universiteit.

Tagore schreef romans, korte verhalen, liedjes, dansstukken en essays over politieke en persoonlijke onderwerpen. ‘Gitanjali’ (‘Song Offerings’), ‘Gora’ (‘Fair-Faced’), and ‘Ghare-Baire’ (‘The Home and the World’) zijn enkelen van zijn meest bekende werk. Zijn werk kenmerkte zich door ritmisch lyriek, meditatief naturalisme en filosofische contemplatie, en werd wereldwijd gewaardeerd. Tagore was ook een culturele hervormer in het moderniseren van de Bengaalse kunst door zijn ontkenning van de restricties die kunst aan klassieke Indiase vormen bond. Twee liederen van zijn ‘Rabindra Sangeet’ canon zijn nu de nationale hymnes van Bangladesh en India: de Amar Shonar Bangla en de Jana Gana Mana.


Of Martin Heidegger (1889-1976) de ISVW heeft bezocht, is niet helemaal duidelijk. Er zijn geen foto’s van overgeleverd. Een lezing van hem is echter wel aangekondigd en Heidegger was in Nederland (hij stuurde een ansichtkaart vanuit Noordwijk). Heidegger wordt algemeen beschouwd als een van de grootste en invloedrijkste filosofen van de twintigste eeuw. Zowel naar de inhoud van zijn werk als qua persoon is Heidegger niet onomstreden. Zijn zeer persoonlijke, vaak moeilijk te begrijpen taalgebruik is in de ogen van ‘heideggerianen’ fascinerend, hypnotisch en poëtisch. De invloed van zijn taalgebruik vind je onder meer terug bij Sartre en Derrida. Datzelfde taalgebruik vindt echter geen genade in de ogen van bijvoorbeeld Adorno (Jargon der Eigentlichkeit) en Günther Grass (Hundejahre) die het als bombastisch en onontwarbaar jargon beschouwen. Als persoon staat Heidegger ter discussie vanwege zijn vrijwillig lidmaatschap, kort na de machtsovername door Hitler, van de nationaalsocialistische partij (NSDAP). Nog meer compromitterend bleek zijn -zeker aanvankelijk- daadwerkelijke politieke steun aan die partij. Onder meer Adorno en Habermas hebben geprobeerd aan te tonen dat Heideggers invloed en toonzetting hebben geleid tot een sfeer in Duitsland die leidde tot de opkomst van Hitler. Heidegger heeft de ISVW mogelijk in 1934 bezocht. Op dat moment woedde binnen de ISVW een discussie over de vraag over de vraag hoe men met verwerpelijke standpunten hoorde om te gaan. De ISVW was in het leven geroepen als een plek waar alle standpunten, dus ook de verwerpelijke, op de pijnbank gelegd zouden worden. Wellicht dat dit verklaard waarom Heidegger, die toen net zijn beruchte Rectoratsrede had gehouden, welkom was op de ISVW, maar er verder aan deze gebeurtenis weinig ruchtbaarheid is gegeven.

Heidegger is altijd omstreden gebleven. Zijn Sein und Zeit uit 1927 geldt evenwel nog altijd als een standaardwerk in de filosofie. Het is in het Nederlands verschenen als Zijn en Tijd in vertaling van M. Wildschut. In dit boek onderzoekt Heidegger de fundamentele rol van de tijdelijkheid (gezien de dood) van het menselijk bestaan in de zin van dat bestaan, zowel objectief als subjectief. Het boek is deel 1 van een mislukt en afgebroken project. Hij laat onder andere zien hoe vanuit de onlosmakelijke verbondenheid met het bestaan (In-der-Welt-sein en Geworfenheit) de mens vanuit zijn zorg om zijn eigen bestaan, zich richtend op zijn eindige toekomst en vanuit die toekomst zijn verleden interpreterend, zijn huidige bestaan in zijn mogelijkheden vorm wordt gegeven. In zijn analyse van het Dasein treedt hij in debat met de grote filosofen en de wetenschap die hij te kort vindt schieten. Hij verwijt hen nooit diep genoeg over het zijn nagedacht te hebben. De gedachten over mens-zijn als Dasein, als in-der-Welt-sein, als Mitmensch-sein, als sein-zum Tode, opvattingen over het Niets, over eigenlijk en oneigenlijk leven, over angst en dood, over ‘geworpenheid’ en Sorge zijn tot op vandaag basisbegrippen in de wijsbegeerte.

Heidegger gebruikt vele nieuwe woorden en begrippen omdat de betekenissen van standaard termen uit zijn tijd hem niet bevielen. Daardoor is op enkele paragrafen na Sein und Zeit voor ‘beginners’ moeilijk te lezen. Bovendien zijn door de haast waarmee hij het werk schreef en de complexiteit van de zaak de zinsconstructies niet altijd even eenvoudig. Gelukkig bestaan er goede inleidingen, ook in het Nederlands. Met zijn Freiburgse ‘Antrittsrede‘ (24 juli 1929) Was ist Metaphysik heeft Heidegger veel opzien gebaard, vooral de afsluiting met de vraag die hem zijn hele lange leven zal bezighouden: ‘Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?’ (‘Waarom is er überhaupt Zijnde en niet eerder Niets?’).


Jean Piaget (1896–1980) was een Zwitserse filosoof, natuurwetenschapper en ontwikkelingspsycholoog. Hij is zeer bekend om zijn studie van kinderen, zijn theorie over cognitieve ontwikkeling en om zijn epistemologische visie,’ genetische epistemologie’ genaamd. IN 1955 stichtte hij het Internationale Centrum voor Genetische Epistemologie in Genève en hij was directeur tot 1980. > bij ISVW in 1937.
 


Foto: Bracha L. Ettinger Emmanuel Lévinas (1906-1995) was een Joods-Franse filosoof van Litouwse afkomst. Wijsgerig gezien was hij een fenomenoloog en existentialist. Lévinas koesterde aanvankelijk een grote bewondering voor Heidegger maar in de verdere ontwikkeling van zijn denkweg heeft Lévinas een zeer fundamentele kritiek ontwikkeld op het denken van Heidegger én op de existentieel fenomenologische traditie in zijn geheel. Heidegger koesterde sympathieën voor het nazi-regime en dit kan ook een rol gespeeld hebben in de (wijsgerige) breuk tussen Lévinas en Heidegger. De kritiek van Lévinas op de fenomenologische traditie luidde dat er vanaf het begin geen ruimte was voor de Ander.

Lévinas schrijft de Ander bewust met een hoofdletter om het onophefbaar anders-zijn van de andere te benadrukken. De Ander kan en mag door mij niet gebruikt worden voor eigen doeleinden en is nooit ongewild te integreren voor mijn eigen doeleinden. Volgens Lévinas was de Ander een weerloos schepsel dat een appel doet op mijn verantwoordelijkheid. In de fond is de relatie tot de Ander bij Lévinas dus ethisch van aard. Levinas was in december 1988 aanwezig bij de ISVW.


Foto: Paul Scheulderman Peter Sloterdijk (1947) is een cultuurfilosoof. Als zoon van een Duitse moeder en een Nederlandse vader, studeerde hij filosofie, germanistiek en geschiedenis aan de universiteit van München. In 1975 promoveerde hij aan de universiteit van Hamburg. Vanaf 1980 publiceerde Sloterdijk vele essays, waaronder Kritik der zynischen Vernunft. In 2001 werd Sloterdijk benoemd tot rector van de Staatlichen Hochschule für Gestaltung te Karlsruhe. Zijn Kritiek van de Cynische rede dat in 1983 verscheen, bracht de nog jonge Sloterdijk haast onmiddellijke roem als een van de meest gelezen en vooral beruchte filosofen van de moderne tijd.

Peter Sloterdijk houdt zich niet bezig met de grote metafysische, ontologische en epistemologische problemen. Over de traditionele ‘Grote thema’s’ van de filosofie zegt hij in Kritiek van de Cynische rede het volgende: ‘De grote thema’s waren niets anders dan ontwijkingen en halve waarheden. Deze futiele hoge vluchten – God, het Universum, Theorie, Praxis, Subject, Object, Lichaam en Geest, Betekenis, Het Niets – dit alles is niets. Het zijn slechts namen voor jonge mensen, voor buitenstaanders, geestelijken en sociologen…’

Sloterdijk geeft geen sluitende antwoorden op vragen waar ieder mens mee zit, zoals bijvoorbeeld ‘Hoe moet ik leven?’ en ‘Door welke waarden en principes moet ik me laten leiden?’ In tegenstelling tot bijvoorbeeld Marx en Nietzsche bouwt hij geen immanent filosofisch systeem van deugden en waarden op. In Kritiek van de Cynische rede accepteert hij dat voor het ogenblik onze westerse maatschappij, zoals hij meent, vooral gebaseerd is op nihilisme, maar stelt een andere benadering voor. De huidige houding die mensen tegenover het nihilisme aannemen, is cynisme dat hij als uitvloeisel van de Verlichting zag. Dit stelt hij tegenover kynisme dat hij prefereert als een betere reactie tegenover nihilisme. In de trilogie Sferen is zijn basisgedachte dat ‘wie in de wereld is, ook altijd in een ‘sfeer’ is’, van de intieme sfeer van het paar (bijv. de geliefden), naar grote metafysische stelsels (bijv. Plato), van microsferen naar macrosferen.

In 2011 bezocht Peter Sloterdijk de ISVW om zich te laten interviewen door Arnon Grunberg. Sloterdijk was sindsdien nog meermalen te gast bij de ISVW. Hij sprak onder meer op het afscheid in april 2013 van ISVW-directeur René Gude. Op 19 april 2014 hield de Duitse filosoof Peter Sloterdijk de 4e Frederik van Eedenlezing. Hij sprak over de zondeval bij Augustinus en over zijn nog te verschijnen boek, Die Schreckliche Kinder der Neuzeit. Vanaf 2006 werkte Sloterdijk samen met René Gude, van 2002 tot 2013 directeur van de ISVW en daarna Denker des Vaderlands. Ze legden de fundamenten voor het zogenaamde Agoramodel; een geografisch-filosofisch model waarin de sferen worden geordend en de werkelijkheid overzichtelijk wordt.


Foto: Robin Holland Martha Nussbaum (1947) is geboren in New York als dochter van de advocaat George Craven uit Philadelphia en Betty Warren. Ze studeerde in 1969 af in theaterwetenschappen en klassieke talen aan de New York University. Vervolgens ging ze aan Harvard studeren en bewoog zich geleidelijk aan in de richting van de filosofie waarin ze in 1972 afstudeerde. Ze promoveerde in 1975 bij G. E. L. Owen. In deze periode trouwde ze met Alan Nussbaum, waarvan ze in 1987 weer scheidde, kreeg ze een dochter Rachel en bekeerde ze zich tot het jodendom.

In de jaren ’70 en begin jaren ’80 doceerde ze filosofie en klassieke talen in Harvard. Hierna ging ze naar Brown University. In 1985 kwam haar boek The Fragility of Goodness uit dat handelt over de ethiek. Dit was een invloedrijk boek, waaraan zij in belangrijke mate haar bekendheid binnen de geesteswetenschappen heeft te danken.

Gedurende de jaren ’80 werkte ze samen met de econoom Amartya Sen op het vlak van economische ontwikkeling en ethiek. Samen staan zij de ‘mogelijkhedenbenadering’ (capability approach) voor. Zij beschouwen mogelijkheden (capabilities) zoals de mogelijkheid hebben om oud te worden, om deel te kunnen nemen aan het economisch verkeer of aan de politiek als de basisvoorwaarde waarop ontwikkeling kan plaatsvinden. Het begrip armoede krijgt hierdoor ineens een andere betekenis, namelijk het ontnomen zijn van deze (fundamentele) mogelijkheden. Dit staat in contrast met de algemenere definitie van ontwikkeling, waarbij enkel gekeken wordt naar de groei van het BNP, en van armoede, als het ontberen van inkomen. Het is een (moreel) universalistische benadering die tegenover een relativistische benadering van ontwikkeling staat. Veel van haar werk komt voort uit het gedachtegoed van Aristoteles.

Nussbaum heeft haar mogelijkhedenbenadering ook gebruikt bij haar herinterpretatie van John Rawls’ ‘A Theory of Justice’. In haar ogen krijgt Rawls vrijheidsprincipe pas betekenis als het wordt uitgedrukt in termen van vrijheden en mogelijkheden gebaseerd op de persoonlijke en sociale omstandigheden. Op dezelfde manier kan ook ongelijkheid worden uitgedrukt in termen van mogelijkheden.

Nussbaum neemt regelmatig deel aan het publieke debat, waarbij ze in discussie gaat met mensen als Allan Bloom, John Finnis, Robert P. George en Judith Butler. Dit doet ze door middel van het schrijven van recensies of artikelen voor tijdschriften, maar ze treedt ook af en toe op als expert in rechtszaken.

Martha Nussbaum bezocht de ISVW meerdere keren. Haar lezing uit september 2011 is gefilmd en hier te bekijken.


Foto: Heike Huslage-Koch Rüdiger Safranski (1945) schreef een boek over Heidegger: Heidegger en zijn tijd. Daarnaast publiceerde hij o.a. Het kwaad. Het drama van de vrijheid, de essaybundel Hoeveel globalisering kan een mens verdragen? en biografiën van Schiller en Nietzsche. Safranski schreef ook het nawoord (‘Literatur als Lebensmacht’) in de nieuwe uitgave van Philip en de anderen (1955).

De Duitse filosoof Rüdiger Safranski promoveerde in de Germanistiek en de filosofie. Safranski is schrijver en presenteert sinds 2002 met Peter Sloterdijk voor de Duitse zender ZDF het programma Das Philosophischen Quartett. Safranski studeerde vanaf 1865 filosofie, Germanistiek, geschiedenis en kunstgeschiedenis in Frankfurt am Main (bij Theodor Adorno) en in Berlijn. Aan de Vrije Universiteit van Berlijn promoveerde hij in 1976 met het proefschrift ‘Studie tot ontwikkeling van de arbeidsliteratuur in de Bondsrepubliek’. Aansluitend werkte hij als mede-uitgever en redacteur van Berliner Hefte. Safranski werd vooral bekend door monografieën over E. T. A. Hoffmann, Schopenhauer, Nietzsche en Heidegger en woont momenteel in Berlijn en München.


Francis Fukuyama (1952) bezocht de ISVW op 10 september 2010. Een filmverslag van zijn lezing over het organiseren van vertrouwen in verschillende samenlevingen is hier te bekijken.
 
 
 
 
 


Foto: Mal Vickers Peter Singer (1946) bezocht de ISVW op 28 mei 2011. De Australische filosoof sprak over strategieën om dierenwelzijn te bevorderen. Zijn lezing is gefilmd en hier te bekijken. Ook het interview dat Erno Eskens met Singer had, is vastgelegd.
 
 
 
 
 


Frans de Waal (1948) verzorgde de 3e Frederik van Eedenlezing in 2013. Hij sprak over de verhouding tussen natuurlijke moraal en de ethiek van de filosofen.
 
 
 
 
 


Ernst Bloch (1885-1977) was een Duits neomarxistische filosoof van joodse afkomst. Hij is voornamelijk bekend om zijn boek Das Prinzip Hoffnung, waarin de nadruk ligt op de utopische drijfveer achter kunst, religie en cultuur. Na de tweede Wereldoorlog, nam hij een positie in op de Universiteit van Leipzig, toenmalig Oost-Duitsland. In 1957 werd hij gedwongen op te stappen naar aanleiding van zijn herbeoordeling van het Oost-Duitse regime n.a.v. de Hongaarse opstand van 1956. In 1962 gaf Bloch een hoorlezing bij de ISVW.


Het Internationale Filosofen Project 1971 was een initiatief voor wijsgerige televisieprogramma’s dat ‘niet in de laatste plaats ook vanuit de School’ in 1971 leidde tot vier afleveringen. Het betrof een samenwerking van de Rijksuniversiteit Utrecht, de Nederlandse Economische Hogeschool van Rotterdam, de Technische Hogeschool van Twente, de Landbouw Hogeschool van Wageningen en de ISVW. Deze afleveringen werden in de volgende volgorde opgenomen:


Bronnen

Everdingen, E. van. Zestig jaar Internationale School voor Wijsbegeerte. Van Gorcum, 1976.
Heijerman, A.F. en M.J. van den Hoven (red.). Filosofie in Nederland. De Internationale School voor Wijsbegeerte als ontmoetingsplaats 1916-1986. Boom, 1986.
Jacobs, F. en F. Jacobs. Markante denkers. 100 jaar filosofie aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. ISVW Uitgevers, 2016.