Filosoferen met kinderen en jongeren 2019/2020

De beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ) leert u om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te vormen en te zorgen dat het ook filosofisch blijft. Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie voor nodig, maar vooral ook gespreksvaardigheid. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback leert u de fijne kneepjes van het vak. Deze ISVW-beroepsopleiding wordt verzorgd door EPIC International en is geaccrediteerd door het Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs (VEFO) en Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN).

 

Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ)

De belangstelling voor Filosoferen met Kinderen en Jongeren groeit. Erkend wordt meer en meer dat zelfstandig denken en oordelen, een onderzoekende en open houding ontwikkelen, het kunnen voeren van een gesprek en het respectvol omgaan met opvattingen van anderen, belangrijke vaardigheden zijn die mensen nu en in de toekomst nodig hebben. Daarnaast leer je door te filosoferen basisvaardigheden als goed luisteren, je gedachten verwoorden, vragenstellen en argumenten geven. Kinderen en jongeren kunnen dat leren door een activiteit die Filosoferen met Kinderen en Jongeren genoemd wordt.

De activiteit Filosoferen met Kinderen en Jongeren is gericht op het verbeteren van denkvaardigheden van deelnemers en het samen nadenken over een filosofisch probleem in een ‘gemeenschap van onderzoek’ (‘community of inquiry’). Tijdens het filosofisch gesprek is het doel samen nadenkend meer inzicht te krijgen in het probleem door het kritisch analyseren van ideeën en bijbehorende argumenten.

In de tien weekenden van de beroepsopleiding worden zowel de denkvaardigheden van de deelnemers zelf als de vaardigheden geoefend om gesprekken te begeleiden.  Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: waar begin je mee, hoe kom je tot een goede uitgangsvraag voor het gesprek, welke werkvormen kan je gebruiken en hoe stem je dat af op een leeftijdsgroep. Maar het belangrijkste – en moeilijkste – is het leren ‘dirigeren’ van het gesprek. Hoe leid je de deelnemers op een subtiele manier tot het voeren van een filosofisch gesprek met diepgang, spanning én lichtheid zonder  het denken van de deelnemers over te nemen, hoe krijg je beweging in het gesprek en zorg je dat deelnemers hun denkvaardigheden optimaal gebruiken?

We vragen veel van de deelnemers: bereidheid om te leren filosofisch te denken , (veel) te oefenen (tijdens de weekenden en de stage van minimaal twintig gesprekken), te reflecteren en feedback te geven en te ontvangen. We geven ook veel aan de deelnemers: voorbeelden van hoe je een gesprek kunt begeleiden door verschillende zeer ervaren docenten uit Nederland en Vlaanderen, oefeningen voor deelvaardigheden, constructieve feedback, tips en trucs en achtergrond informatie over filosoferen met kinderen.

De docenten

Aan deze Vlaams/Nederlandse beroepsopleiding werken de meest deskundige en ervaren docenten op het gebied van filosoferen met kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Nederland mee. Zij zullen tijdens de contacturen laten zien hoe zij filosoferen met kinderen en jongeren en de deelnemers laten oefenen. Naast deze docenten zijn er vaste coördinatoren/begeleiders die als vraagbaak dienen en de individuele deelnemers begeleiden bij zelfstudie en praktijksessies.

Kerndocenten

Pycke, Lies, foto Paul Scheulderman 2014 Lies Pycke is coördinator en docent van de beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren van de ISVW en lector filosofie aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Als pedagogisch trainer en adviseur schrijft ze lesmateriaal en boeken, coacht ze leerkrachten in filosoferen met kinderen, en helpt ze bij het kritisch en creatief denken.

Ieva Rocena is coördinator en docent van deze opleiding. Rocena, Ieva, Foto Paul Scheulderman 2014Ze werkt als filosoof aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is ze als consultant verbonden aan EPIC International Consultants en lid van SOPHIA: The European Foundation for the Advancement of doing Philosophy with Children. Ze studeerde filosofie en Management of Education aan de Universiteit van Letland, en specialiseerde zich in filosoferen met kinderen aan IAPC, Montclair State University, VS.

Weijers, Ed (2013) foto Leonie de Jong

Ed Weijers is coördinator van het Centrum Kinderfilosofie Nederland, en erelid van het dagelijks bestuur van SOPHIA, de Europese stichting voor de bevordering van het filosoferen met kinderen.
 Weijers heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde de lerarenopleiding in Utrecht, en filosofeert met individuen en uiteenlopende groepen in binnen- en buitenland voor EPIC International.

Gastdocenten zijn: Pieter Mostert, Kristof van Rossem.

Toelatingsvoorwaarden

De Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren is bedoeld voor iedereen die met jongeren van vier tot achttien jaar oud werkt, of van plan is dat te gaan doen, in een educatieve context (onderwijs, buurt- en jongerenwerk, jeugdhulpverlening en kunsteducatie) en de wens heeft hen door middel van het voeren van filosofische gesprekken te leren hun denken te verbeteren. Naast motivatie is minimaal een bachelor (hbo of wo) een voorwaarde. Indien u geen bachelor filosofie heeft voltooid is deelname aan Filosofisch Kompas, een inleiding in de filosofie voor gespreksleiders (FK) een noodzakelijke voorwaarde om het volledige certificaat te behalen. Filosofisch Kompas en de Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren zijn tegelijkertijd te volgen en daarom in de zelfde weekenden gepland. In het onderdeel Filosofisch Kompas, een inleiding in de filosofie voor gespreksleiders krijgen deelnemers zicht op de verschillende gebieden van de filosofie en de daarbij behorende filosofische problemen en posities. Ook wordt geoefend in het herkennen van ‘filosofie’ in gesprekken door middel van videoanalyses.

Indien u zich inschrijft voor Filosofisch Kompas en Filosoferen met Kinderen en Jongeren, ontvangt u € 100,- korting op Filosofisch Kompas.

 

Voor meer informatie over de inhoud van de opleiding kunt u contact opnemen met Ed Weijers via edweijers@epic-international.org.

Indeling van de opleiding

Voor de Beroepsopleiding FMKJ zijn dertig lessessies beschikbaar, verdeeld over tien weekenden, verspreid over één (school)jaar:

 • tien sessies van twee uur op de zaterdagavond.
 • tien sessies van drie uur op de zondagochtend.
 • tien sessies van drie uur op de zondagmiddagen.

Naast de lessessies wordt van de deelnemers zelfstudie gevraagd en praktisch oefenen van gesprekken. Voor de zelfstudie worden individuele leerplannen afgesproken. Deze worden afgestemd op de voorkennis en ervaring van de deelnemers.

Studiebelasting

Het urenplaatje voor de beroepsopleiding FMKJ ziet er als volgt uit:

 • 80 uur contacttijd (lessen en begeleiding)
 • 20 uur gesprekken met kinderen/jongeren
 • 50 uur voorbereiding en reflectie gesprekken met kinderen/jongeren
 • 65 uur zelfstudie (achtergrond informatie, enz.)

Totaal 215 studiebelastinguren.

Doelstellingen beroepsopleiding FMKJ

De deelnemer…

vooraf

 • Heeft basiskennis van de filosofische deelgebieden
 • Past deze kennis toe bij het voorbereiden van thematische onderzoeksvragen
 • Stelt een onderzoeksplan op door hergroepering en toevoegen van deelvragen
 • Schat de beginsituatie in van de groep en de contextgegevens
 • Stemt de FMKJ- activiteit zowel inhoudelijk als organisatorisch hierop af

tijdens

 • Begeleidt alle fasen van een filosofisch groepsgesprek
 • Onderscheidt filosofische van niet-filosofische vragen
 • Varieert en verfijnt de vraagtechniek: doorvragen, samenvatten, afronden, …
 • Herkent tijdens het gesprek bijkomende filosofische thema’s en denkpistes
 • Heeft aandacht voor alle gespreksfacetten: inhoud, denkvaardigheden, individu en groep

achteraf

 • Reflecteert over het gesprek zowel procesmatig als inhoudelijk
 • Beschrijft de filosofische deelgebieden die aan bod kwamen
 • Beoordeelt argumenten en redeneringen
 • Wijst verbeterpunten aan bij de gespreksbegeleiding

Onderwerpen in de opleiding FMKJ

Het begeleiden van een filosofisch gesprek met kinderen en jongeren. Dit wordt voorgedaan door de docenten en geoefend door de deelnemers onder begeleiding en met feedback van de docenten.

Theorie FMKJ: zienswijzen, benaderingen, onderzoek naar effecten van FMKJ,  plaatsbepaling van FMKJ in onderwijs en daarbuiten

Pedagogische kennis: groepsdynamica, cognitieve ontwikkeling bij kinderen en jongeren

Stage: het zelf buiten de bijeenkomsten om voeren van filosofische gesprekken met kinderen en/of jongeren.

Data

Aanvang zaterdag 18.00 uur – einde zondag 17.00 uur.

 • 7 en 8 september 2019
 • 5 en 6 oktober 2019
 • 9 en 10 november 2019
 • 14 en 15 december 2019
 • 11 en 12 januari 2020
 • 8 en 9 februari 2020
 • 7 en 8 maart 2020
 • 4 en 5 april 2020
 • 9 en 10 mei 2020
 • 6 en 7 juni 2020
 • 20 juni 2020 certificaatuitreiking

Deelname

Arrangement 1: €2.986,10 (10 weekenden + examendag, 10x diner met wijn, 10x lunchbuffet en koffie/thee)
Arrangement 2: €3.575,40 (Arrangement 1+ standaardkamer en ontbijt)
Arrangement 3: €3.671,30 (Arrangement 1+ pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: €3.746,30 (Arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Over de weekenden

Zaterdagavondsessies

De sessies op zaterdagavond duren twee uur en vinden plaats na het diner. De vaste coördinatoren/begeleiders zijn daarbij aanwezig. Invulling: bespreken ervaringen van deelnemers uit de praktijk, referaat over gelezen literatuur, voeren van een filosofisch gesprek, noodzakelijke achtergrondkennis. Individuele begeleiding vindt plaats rond de contacturen.

Zondagen

De zondagen zijn primair gericht op het praktisch leren voeren van filosofische gesprekken met kinderen en jongeren. Verschillende docenten belichten een diversiteit aan thema’s, zoals de start van het gesprek, het doorvragen, de onderzoekende houding, herkennen van filosofische vragen en problemen, interactie bevorderen, het herkennen van filosofische of niet-filosofisch vragen of uitspraken, het afsluiten van een gesprek.

Stage

De student doet tijdens de opleiding een stage bij een school of instelling, waarin hij/zij minstens twintig gesprekken begeleidt. Van deze stage maakt de student in samenwerking met de stagebegeleider van de betreffende school/instelling een schriftelijke evaluatie.

 

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door:
Cedeo; ANVW; Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs; NRTO; CRKBO, Centrum Kinderfilosofie Nederland.VEFO logo 2016

CKN